دی ۱۱, ۱۳۴۸

امیر محمد سحاب قلی فر

رفتن به نوار ابزار